Logga in

Användarvillkor

Nedan kan du läsa om de olika villkoren för användning som gäller på Matematikportalen.se.

Om du har frågor gällande våra villkor så kan du kontakta oss på [email protected]

Om du har frågor kring våra användarvillkor så kontakta oss på [email protected].

Matematikportalen är en del av förlaget Lindhardt og Ringhof.

Åtkomst till Matematikportalen

Du kommer åt ditt personliga konto på Matematikportalen genom att logga in med din e-mailadress och ditt tillhörande lösenord. Ditt konto är din personliga del av Matematikportalen.se, till vilken endast du har åtkomst.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Matematikportalen.se är EduLab egendom och får inte spridas vidare i någon form utan uttryckligt skriftligt samtycke från EduLab.

Antal licenser per användare

Det är inte tillåtet att ge tredje man åtkomst till ditt personliga konto.

När användaren loggar in, så hämtar vi automatiskt IP-adress och registrerar dennes subnät. Vi kan på så vis säkerställa att ett konto inte används på olika datorer.

Du kan naturligtvis använda ditt konto hemma, på arbetet, på skolan, osv. Det är enbart onormal användarbeteende vi vill skydda oss mot.

Behörig domstol och tillämplig lag

Tvister mellan EduLab och användaren ska avgöras i enlighet med dansk lagstiftning vid Byretten i Köpenhamn.

Du finner Gleerups licensvillkor här.

_______________________________________________________________________________________________

Revideret d. 10.03.2021

Vi hänvisar till Gleerups köpvillkor. Se här

Matematikportalen är en del av förlaget Lindhardt og Ringhof.

Integritetspolicy för Matematikportalen.se

Dataansvar

Vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt eftersom det handlar om din trygghet.

EduLab behandlar personuppgifter – och i stor utsträckning gör vi detta på den digitala lärosidan Matematikportalen.se. Vi tar detta ansvar på största allvar för att alla – skolledare, lärare, elever och föräldrar – ska känna sig trygga vid användning av Matematikportalen.se.

Vår målsättning är att alla som använder Matematikportalen.se ska känna sig välinformerade och ha kännedom om vår respekt för deras personuppgifter. Därför strävar vi efter att vara så transparanta som möjligt. Vi har utarbetat denna integritetspolicy där vi berättar om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Gleerups
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Telefonnummer: 040-209810

E-mail: [email protected]

Hemsida: https://www.gleerups.se/

1 Introduktion

1.1 Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Lindhardt og Ringhof A/S (”L&R”) behandlar de personuppgifter som samlas in i samband med inköp av        produkter och tjänster samt allmän användning av våra webbplatser och vårt utbildningsmaterial (inklusive inköp och användning relaterad till                  Carlsen och associerade förlag, Saga, L&R Uddannelse, Alfabeta, Alinea, Akademisk Förlag och SP Förlag), både som

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Lindhardt og Ringhof A/S, Vognmagergade 10, 1148 København K., VAT: DK 76 351 910 är personuppgiftsansvarig (nedan kallad ”vi”, ”oss” eller          ”vår”). Detta innebär att vi är ansvariga för dina personuppgifter.

2.2 När vi tillhandahåller utbildningsmaterial till utbildningsinstitutioner är vi personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter med hänsyn till        ett personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsinstitutionen i enlighet med gällande lagstiftning.

3 Syfte och rättslig grund för insamling av personuppgifter

3.1 Vi säkerställer att dina personuppgifter endast samlas in och behandlas i enlighet med ett eller flera av följande syften: 

     (a) för att förmedla och/eller tillhandahålla produkter, tjänster och utbildningsmaterial som har beställts av dig eller din utbildningsinstitution;

     (b) för att besvara frågor eller invändningar som du eventuellt har;

     (c) för att meddela dig om ändringar i våra tjänster;

     (d) för att skicka direktmarknadsföring till dig, inklusive information om de produkter och tjänster du tidigare har köpt från oss eller frågat om, samt              erbjudanden om tävlingar eller kampanjer;

     (e) för att förhindra missbruk och bedrägeri;

     (f) för att förbättra vår hemsida samt produkter, tjänster och utbildningsmaterial;

     (g) för att lagra personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa bokföringslagen, konsumentavtalslagen och andra juridiska skyldigheter                 som L&R kan ha.

3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är:

     (a) Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som du eller din utbildningsinstitution har ingått eller ska ingå i samband med            de syften som beskrivs i avsnitt 3.1 a-c;

     (b) Personuppgiftsbehandlingen baseras på det marknadsföringssamtycke som du har gett i samband med de syften som beskrivs i avsnitt 3.1 d. Om              den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

     (c) Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att L&R ska kunna fullfölja sina intressen, i synnerhet för att förbättra användarupplevelsen och                  säkerheten relaterad till de syften som anges i avsnitt 3.1 e-f.

     (d) Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger L&R i samband med de syften som anges i avsnitt               3.1 g.

3.3 När vi är personuppgiftsbiträde för din utbildningsinstitution hanterar vi dina personuppgifter med hänsyn till det personuppgiftsbiträdesavtal som            har ingåtts med utbildningsinstitutionen i enlighet med gällande lagstiftning.

3.4 Vi lagrar dina personuppgifter i

     (a) upp till fem (5) år efter köp av produkt eller tjänst, bland annat för att kunna dokumentera efterlevnad av bokföringslagen samt                                          konsumentavtalslagen.

     (b) Om du drar tillbaka ditt marknadsföringssamtycke raderar vi dina personuppgifter från våra marknadsföringslistor.

3.5 När vi är personuppgiftsbiträde för din utbildningsinstitution lagrar vi dina personuppgifter i enlighet med instruktionerna i                                                personuppgiftsbiträdesavtalet.

4 Kategorier av personuppgifter

4.1 Vi behandlar och lagrar personlig identifierbar information om dig så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bank- och                                        betalkortsinformation, IP-adress, information om dina personliga preferenser gällande litteratur och lärande, ditt beteende när du använder våra                produkter, tjänster och utbildningsmaterial, samt annan personlig identifierbar information som du frivilligt tillhandahåller när du besöker/använder          våra webbplatser eller på annat sätt använder våra tjänster och vårt utbildningsmaterial.

5 Dina rättigheter

5.1 Om du har frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som beskrivs i punkt 10                nedan.

5.2 Du kan när som helst få tillgång till dina personuppgifter och begära att vi korrigerar, raderar eller ändrar felaktig information genom att kontakta            oss med hjälp av de kontaktuppgifter som beskrivs i punkt 10 nedan. Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,                begära om uppgiftsportabilitet eller göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

5.3 När du använder vårt utbildningsmaterial och vi är personuppgiftsbiträde för din utbildningsinstitution, måste du kontakta din utbildningsinstitution          för information om dina rättigheter.

5.4 Om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

6 Personuppgifter – Barn

6.1 När vi är personuppgiftsbiträde för din utbildningsinstitution hanterar vi personuppgifter om barn under 13 år i enlighet med instruktionerna i                    personuppgiftsbiträdesavtalet med din utbildningsinstitution.

7 Överföring av personuppgifter

7.1 Överföring av personuppgifter till dotterbolag samt till professionella rådgivare kan ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

7.2 Endast betrodda anställda, representanter och leverantörer med ett arbetsrelaterat behov har, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, tillgång        till dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att kunna tillhandahålla en tjänst till oss eller agera för vår räkning. 

7.3 Vi förbehåller oss rätten att använda eller dela med oss av uppgifter i den utsträckning som krävs för att följa gällande lagstiftning, genomföra                  utredningar i samband med klagomål, skydda webbplatsens integritet och svara på dina frågor, samt i forskningsändamål.

7.4 Överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal med våra                                    personuppgiftsbiträden, för att säkerställa att personuppgifter endast behandlas för de angivna ändamålen och för att säkerställa lämpliga                          säkerhetsåtgärder.

7.5 Personuppgifter som vi har samlat in från dig kan överföras till länder utanför EU/EES (”EES”). Ett avtal om överföring har ingåtts mot bakgrund            av SCC-avtalet (Standard Contractual Clauses). Om personuppgifter överförs till länder utanför EES ser vi till att överföringen sker antingen till              länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat säkerhetsnivå, eller att överföringen baseras på EU-kommissionens standardbestämmelser om            dataskydd. Om du vill veta mer om överföring av personuppgifter och/eller se en kopia av överföringsunderlaget kan du kontakta oss med hjälp av          de kontaktuppgifter som beskrivs i punkt 10 nedan.

8 Säkerhet för dina personuppgifter

8.1 Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst              samt för att förhindra att uppgifterna oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande                      dataskyddslagstiftning.

9 Uppdatering av integritetsskyddspolicyn

9.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna personuppgiftspolicy utan förvarning. Du uppmanas därför att regelbundet besöka denna              webbplats för att säkerställa att du är medveten om innehållet. Alla uppdateringar eller ändringar träder i kraft när de publiceras på webbplatsen.              Genom att besöka, surfa på eller använda webbplatsen godkänner du personuppgiftspolicyn.

10 Kontaktuppgifter

Om du har frågor om sekretesspolicyn, dess implementering, riktigheten i dina personuppgifter eller användningen av uppgifterna som har samlats in om dig, kan du kontakta på [email protected]


Integritetspolicy er sidst opdateret 10. marts 2021.